Στην εκπαίδευση

Μπορούμε να κάνουμε σεμινάρια σε σχολεία και σχολές για τις δυνατότητες της τρισδιάστατης εκτύπωσης και σάρωσης.

Παράλληλα για τους δασκάλους / καθηγητές μπορείτε να εκτυπώσετε αντικείμενα που μπορούν να βοηθήσουν ως εργαλεία για της δουλειά σας και να κάνετε το μάθημα σας/παρουσίαση σας πιο ενδιαφέρουσα.